لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
چالشی با جایزه آیفون 🍏
شرکت کننده{2}
نام شرکت کننده{ ali }
نفر اول = +samsung galaxy s8
نفر دوم= samsung galaxy s8
نفر سوم=samsung galexy s7
شرکت در چالش 👇
@chaleshsamsung
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۶ : ۳۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 96۱۳۹۷/۵/۲۰ ۱۶ : ۳۹ | 96