لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
موبايلَت را بردار
لبخندِ شيرينت را به رخِ دوربينت بكش
و ارسال كن براى عزيزترين آدمِ زندگى ات...
گاهى پنجشنبه ها
با همين دلخوشى هاى كوچك،
شيرين ميشود
@azhamechiiiiz
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۹ : ۵۰ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 35۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۹ : ۵۰ | 35